CÔNG NGHỆ CAE-CFD

Computer Aided Engineering ( CAE ) là việc sử dụng  máy tính để hỗ trợ các nhiệm vụ phân tích kỹ thuật . Nó bao gồm phân tích phần tử hữu hạn (FEA) , động lực học chất lỏng tính toán (CFD) , động lực học hệ nhiều vật (MBD) , độ bền và tối ưu hóa.

Computational Fluid Dynamics (CFD) là phân tích các dòng chất lưu bằng cách sử dụng phương pháp giải số. ... Các lĩnh vực kỹ thuật nơi phân tích CFD thường được sử dụng, chẳng hạn như khí động học và thủy động lực học, nơi thu được các đại lượng như lực nâng và lực cản hoặc các đặc tính của trường như áp suất và vận tốc.

Microtech VN cung cấp các giải pháp và chuyển giao công nghệ CAE-CFD trên cơ sở các phần mềm phổ biến và nổi tiếng hiện nay như:

ANSYS, HYPERWORKS, NX, CATIA, FLUENT, CFX,...