Sửa lỗi 230 +Z OT trên Fanuc 6M

Lỗi 230 +Z OT là lỗi quá cữ hành trình cho trục Z theo chiều dương của trục Z, khi đó ở chế độ JOG ta vẫn cho trục Z chuyển động theo chiều âm được.
Có 2 khả năng xảy ra:
1. Do công tắc hành trình bị kẹt (thường xảy ra), để xử lý ta phải tháo vỏ công tắc hành trình (bên cạnh chỗ trục Z) và vệ sinh sạch sẽ.
2. Do tham số lưu cữ hành trình của máy bị vượt quá giới hạn, ta phải setting lại tham số (700) ở giá trị lớn 99999 (cho phép Z chuyển động).