TẠO LINK ĐƯỜNG DẪN TÙY Ý TRONG JOOMLA 3.9

Link đường dẫn trong Joomla có cấu trúc sau:

1. Domain/menu alias/article alias  (Nếu menu được set trỏ tới Catagory chứa article và Catagory nằm trong Catagory News)

2. Domain/catagory alias/article alias (Nếu Catagory chứa Article nằm trong Catagory News và không có menu nào trỏ tới Catagory này)

3. Domain/article alias (Nếu Article nằm trực tiếp trong Catagory News hoặc  có menu trỏ tới Catagory News này thì menu alias cũng không được thể hiện)