Đào tạo phần mềm WORKNC

Chương trình đào tạo phần mềm WORKNC:

1. Tạo vùng làm việc (Workzones)
- Tạo Workzone trong CAM Mode
- Tạo Workzone trong CAD Mode
- Đóng/ mở một  Workzone có sẵn
2. Các chức năng thao tác với chi tiết:
- Chức năng phóng to- thu nhỏ (Zoom)
- Chức năng di chuyển chi tiết trên cửa sổ đồ họa (Pan)
- Chức năng quay chi tiết (Rotate)
- Chức năng đo kích thước chi tiết
- Chức năng phân tích kích thước chi tiết
3. Chuẩn bị dữ liệu
3.1. Tạo mô hình chi tiết cần gia công (Geometry to Machine)
3.2. Tạo phôi (Stock Model, Simulation)
3.3. Tạo hệ tọa độ gia công (CAM Axis)
3.4. Tạo các bề mặt chuẩn bị cho  gia công (Surface List, Surface List Group)
3.5. Tạo các đường cong chuẩn bị cho gia công (Curve List)
3.6. Tạo các điểm chuẩn bị cho gia công (Curve List)
5. Tạo đường chạy dao trên máy CNC 3trục (3 Axis-Toolpath)
* Các nguyên công phay thô:
5.1. Global Rough/Rerough
5.2. Flat Surface Rough/Rerough
5.3. Spiral Core Roughing
5.4. High Volume Roughing
* Các nguyên công phay tinh- bán tinh
5.5. Z-Level Finishing
5.6. Planar Finishing
5.7. Flat Surface Finishing
5.8. Variable Step Finishing
5.9. Continuous Finishing
5.10. Between 2 Curve
5.11. 3D Drive Curve Finishing
5.12. 3D Finishing
5.13. Edge Finishing
6. Tạo đường chạy dao trên máy CNC nhiều trục (Multi Axis-Toolpath)
6.1. 4 Axis Spiral Blade Finishing
6.2. 4 Axis Profiling
6.3. 5 Axis- Surface Machining
7. Chỉnh sửa đường chạy dao
7.1 . Edit Toolpath
6. Post Processor và Mô phỏng gia công
- Xuất mã G-Code
- Simulation